English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

V Praze dne 2. února 2021

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám opět – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními farními spolupracovníky – přeji a v modlitbách vyprošuji Boží požehnání, zejména pro nynější těžkou dobu stále nekončící a všechny sužující pandemie koronaviru.

Podle platných nařízení vlády stále platí, že účast na bohoslužbách povolena pouze pro tolik osob, aby jejich počet nepřesáhl 10% míst k sezení, což v našem kostele, kde je míst k sezení více než 340, znamená přibližně 35 osob, a musí být zachována ostatní protiepidemická opatření (dvoumetrové rozestupy, zakrytí nosu a úst, dezinfekce rukou, nekonání společného zpěvu apod.).

V našem kostele tedy stále pokračuje „karanténní režim“:

Kostel zůstává, dá-li Bůh, řadu hodin denně otevřen k soukromé modlitbě (před vystavenou nejsvětější svátostí) a k přijímání svátostí (v kostele je po celou dobu otevření přítomen kněz, bude-li sám živ, zdráv a bez karantény).

Mše svaté pro přibližně 35 osob jsou i nadále, dá-li Bůh, denně slouženy, ale v jiných časech než obvykle. Velmi doporučuje se k účasti na nedělní a sváteční mši svaté přihlásit předem, a to osobně knězi přítomnému v kostele, který Vám také sdělí možnosti přihlášení. Pokud někdo přijde na mši svatou bez předchozího přihlášení, je to možné, ale účast mu bude umožněna, jen pokud bude volné místo (přičemž zkušenost ukázala, že na všednodenních bohoslužbách bývá). V každém případě je třeba přicházet včas, protože při naplnění kapacity se kostel se začátkem bohoslužby zavře a již není možné se připojit (ani pro předem přihlášené).

Časy bohoslužeb a otevření kostela najdete na samostatném rozpisu.

Co se týče ostatního farního mimobohoslužebného programu, tak ten se až na výjimky zatím konat bohužel nemůže.

Sledujte, prosíme, náš farní web s aktuálními informacemi.

A vše toto jedině a především: dá-li Bůh a jak dá Bůh…

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář   

 

Prosba o finanční podporu farnosti

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé,

je samozřejmě jasné, že v nynější přetěžké době je mnoho jiných a urgentnějších potřeb, především se zajištěním záchrany životů a existenčních potřeb nejpostiženějších, o tom není pochyb, na to, prosím, pamatujme především…

Přesto se na Vás dovolujeme opět obrátit s prosbou o Vaši případnou finanční pomoc farnosti, která pochopitelně také přišla o velkou část svých nejdůležitějších pravidelných příjmů, jež tvoří Vaše dary v nedělních sbírkách. Krom nemalých mandatorních a nemalých provozních nákladů jsou to i různé opravy, které farnost musí financovat.

V letošním roce bychom předně rádi dokončili generální opravu vnějšího pláště našeho kostela. Máme zažádáno o grantovou pomoc příslušné instituce, zčásti byly dotace již přislíbeny či schváleny, nicméně vždy nemalou část finančních nákladů musí nést farnost sama. Bližší informace o opravách kostela najdete v samostatném článku na našem webu.

Zároveň již probíhají anebo letos chystáme i další drobnější opravy: Pokračování v opravách a čištění kamenických prvků v interiéru kostela (zejm. oltáře sv. Antonína), restaurování poškozených dvířek do presbytáře, oprava silně poškozených vchodových dveří do kostela, oprava sklepní místnosti v zázemí kostela, kterou bude také využívat naše farní charita, atd.

Proto si Vás, pro které je to možné, dovolujeme požádat o případnou pomoc…

Pokud chcete přispět na generální opravu vnějšího pláště kostela, můžete tak učinit:

 • anonymním darem do účelové nedělní sbírky vždy první neděli v měsíci,
 • účelovým darem převodem na farní účet 11178349/0800 s použitím v.s. 2019,
 • účelovým darem v hotovosti.

Pokud chcete přispět na potřeby farnosti bez specifikace, můžete tak učinit:

 • anonymním darem do neúčelových nedělních sbírek (s tím, že z nich se 10% odvádí Arcibiskupství pražskému),
 • darem převodem na farní účet 11178349/0800 bez v.s.,
 • darem v hotovosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

Děkujeme.
S přáním Božího požehnání

P. Jan Houkal, farář   

Aktivity pro děti a mládež

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové,

předně si Vás všechny dovoluji co nejsrdečněji pozdravit a popřát především Boží požehnání.

Co se týče pravidelných aktivit pro děti a mládež, zatím se bohužel stále konat nemohou, přesto již ale chceme zahájit (individuální) přípravu na svátosti. První svaté přijímání by se mělo, dá-li Bůh, konat koncem školního roku a biřmování by mělo proběhnout v sobotu 22. května.

Těšíme se na viděnou.

Více zde »    

Slovo k povzbuzení na neděli 7. března 2021, na 3. neděli postní – B

1. čtení: Ex 20,1-17
Žalm: Ž 19
2. čtení: 1Kor 1,22-25
Evangelium: Jan 2,13-25

Milé sestry, milí bratří,

počínaje třetí nedělí postní se biblické úryvky začínají každoročně lišit. Na první a druhou postní neděli jsme v evangeliu slyšeli o pokušení Páně a o jeho proměnění, od třetí neděle se evangelijní úryvky začínají lišit. Je to samozřejmě záměr. V liturgickém roce „A“ jsou biblická mešní čtení vybrána tak, aby pomohla katechumenům v závěrečné fázi jejich přípravy na křest a nám již pokřtěným k přípravě na jeho obnovu; čtou se zejména svědectví, velké obrazy křestní proměny z Janova sepsání evangelia. V roce „B“ – to je ten letošní – jsou úryvky Písma zaměřené na proces obrácení; zaznívají texty, které nám mají nějak pomoci k přiznání si vlastní hříšnosti a slabosti, ke kajícnosti, k odvaze a touze se k Bohu a dobru navrátit. A konečně úryvky roku „C“ by zase měly pomoci k prohloubení duchovního života, našeho vztahu s Pánem Ježíšem.

Jistěže jde jen o důrazy, všechna tato témata – příprava na velikonoční obnovu křestního vyznání, obrácení, kajícnost a prohloubení vztahu s Pánem Ježíšem – se vždy postní dobou prolínají. Stejně jako půst, almužna, modlitba by měly být každoročně náplní a smyslem jakéhokoli našeho postního snažení, náplní vedoucí k obrácení. Přesto je užitečné si důrazy jednotlivých liturgických cyklů mešních čtení připomenout, abychom mohli Božímu slovu těchto nedělí naslouchat snad s větším užitkem, s určitým předporozuměním, co v něm můžeme především zaslechnout…

Letos v prvním čtení z knihy Exodus slyšíme dnes svědectví o dání Božích přikázání na hoře Sinaj. Už starozákonní biblická tradice přečetla, že přikázání je právě deset, celou pasáž rozdělila na deset slov (vět) do dvou skupin, podle dvou kamenných desek. Přesně deset jich musí být proto, že deset bylo Božích stvořitelských slov; Bůh desetkrát řekl, co se má sát, a to se také stalo, bylo stvořeno. Proto právě deset slov zaznívá nyní znovu, na začátku obnovy člověka, na začátku jeho polepšování. Uposlechne-li člověk, Boží obraz, těchto deset Božích přikázání, začne být proměňován znovu k hříchem ztracené Boží podobě. To je nejhlubší smysl dání Zákona, připravujícího na nové stvoření (nitra) člověka, které v plnosti nastane až příchodem Mesiáše, Kristovou Boží milostí.

Dání Desatera předznamenává evangelijní svědectví o vyčištění chrámu. Čteme dnes o něm podle Janova sepsání evangelia, ve kterém je tato událost situována na samotný začátek Ježíšova veřejného působení, hned po prvním zázraku proměnění vody ve víno v Káně Galilejské, zatímco synoptická evangelia (Matouš, Marek a Lukáš) vyčištění chrámu kladou až na závěr Kristova působení, až po jeho vjezdu do Jeruzaléma těsně před velikonočními svátky. Víme, že biblisté se většinou kloní k synoptické chronologii událostí (ve smyslu, že první tři evangelisté patrně přesněji zaznamenávají jejich konkrétní sled) a že Janovu kompozici chápou spíše jako výsledek jeho teologické vize (ve smyslu, že jednotlivá svědectví o Kristových mocných činech a slovech Jan někdy klade ve svém evangeliu za sebou tak, aby už jejich pořadím vyslovil nějakou zjevenou teologickou pravdu). Protože ale všichni evangelisté psali na základě Boží inspirace, i Janova teologická koncepce je legitimní, Bohem inspirovaná a má velkou vypovídací hodnotu, pro náš konkrétní život možná někdy důležitější než samotná přesná historická chronologie.

    pokračovat ve čtení »

stáhnout pdf

„Povzbuzení na každý den“ z minulých dní

Bohoslužby

Bohoslužby

Mimořádný pořad bohoslužeb v době protiepidemických opatření na naleznete na samostatném letáku.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a vyhlášený 5. stupeň protiepidemického systému PES se zatím – až na výjimky – nekoná pravidelný mimobohoslužebný farní program. Jakmile to bude možné, bude postupně obnoven. Doufáme, že co nejdříve…

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 7. března 2021

3. neděle postní
sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)

Dnešní liturgie:
1. čtení: Ex 20,1-17
Žalm: Zl 19(18)
2. čtení: 1Kor 1,22-25
Evangelium: Jan 2,13-25

Dnešní bohoslužby v kostele:

 • 7:308:30  mše svatá

 • 11:1512:15  mše svatá

 • 16:0017:00  mše svatá

 • 19:0020:00  mše svatá

 • 20:0021:00  mše svatá

Kostel je otevřen k soukromé modlitbě a individuálnímu příjímání svátostí (svaté přijímání, zpověď) ve všedních dnech od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 19.15 hod., v neděli od 8.30 do 11 hod. a od 17 do 18.45 hod.


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Semináře o kontemplativním životě s jáhnem Milošem od 2. února

Semináře o kontemplativním životě začínají 2. února a konají se jednou za čtrnáct dní v úterý od 19.00 hodin online na platformě Zoom.

Srdečně zveme ke společnému tázání a hledání odpovědí. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Témata a přístupové údaje naleznete na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již v příštím roce 2021, dá-li Bůh.

V letošním roce 2020 jsme pokračovali v další etapě, a to v opravě celé severní fasády ve smluvené ceně 4.833.090 Kč (vč. DPH). Práce byly, Bohu díky, zdárně dokončeny, začátkem letošního roku 2020 byly také dokončeny opravy interiéru věže v celkové smluvené ceně 533.528 Kč.

Více zde »