English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální úprava programu a duchovní péče ve farnosti

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Veřejné bohoslužby jsou zrušeny. Kostel je otevřen k soukromé modlitbě a k individuálnímu přijímání svátostí, rozpis časů otevření kostela ve Svatém týdnu a Velikonočním triduu najdete po rozklinutí odkazu.

Více zde »

Povzbuzení na každý den

Slovo k povzbuzení na každý den

Možnost zakusit živé křesťanské společenství je v těchto nelehkých dnech velmi omezená, proto Vám přinášíme každý den slovo k povzbuzení.

Více zde »

Potřebuji pomoc / chci pomáhat

Potřebuji pomoc / chci pomáhat

Naše farní charita nabízí zprostředko-vání pomoci seniorům a potřebným lidem. Víte-li o někom takovém, případně chcete-li také pomáhat, spojte se s námi. Můžete také přispět finančním darem na provoz farnosti.

Více zde »

Duchovní péče ve farnosti během Svatého týdne a Velikonoc

V Praze dne 4. dubna 2020   

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám opět – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními farními spolupracovníky – přeji a v modlitbách vyprošuji Boží požehnání, nyní zvlášť dar zdraví a Boží síly v nastalé a tolikanásobně těžké situaci.

Zítřkem začíná Svatý týden vrcholící Velikonočním třídením, které rok co rok liturgicky zpřítomňuje poslední večeři, pašije, smrt na kříži, sestoupení mezi mrtvé a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista, naše spasení a otevření nebe. Letos to je vše jiné. Krásné a velké velikonoční obřady nemohou být veřejně slaveny (kněží je mají slavit v soukromí, nanejvýš s několika jednotlivci), naprostá většina z věřících se jich tak nemůže účastnit. To je bezpochyby velká bolest, liturgické slavení Velikonoc nemůže nic nahradit. Přesto Velikonoce jsou, ty překládat nejde. A my tak můžeme doufat, že Bůh nás chce navštívit svou milostí i jinými způsoby než obvykle…

Podnětů, jak zkusit připravit svá srdce pro toto Boží navštívení, pro duchovní a skutečné setkání se Pánem Ježíšem ukřižovaným a zmrtvýchvstalým, můžeme v těchto dnech slyšet či číst asi dost. Snad několik takových najdete ve i „Slově k povzbuzení“ na sobotu 4. dubna v archivu našeho farního webu.

V každém případě doufejme a čekejme na navštívení Pánem Ježíšem, Beránkem ukřižovaným a zmrtvýchvstalým, a ze své strany učiňme vše nám pro to možné.

Pán Ježíš je nám blízko mnoha způsoby – v Božím slově, v srdci, skrze modlitbu, tam, kde jsou dva nebo tři v jeho jménu, zvlášť pak v kříži a ve skutcích lásky, a tak dále, přesto jeho přítomnost ve svátostech je jedinečná. Proto i v nadcházejících dnech bude náš kostel, dá-li Bůh, otevřen k soukromé modlitbě a individuálnímu přijímání svátostí, a to v ještě větší míře než doposavad (za dodržení všech potřebných epidemiologických a hygienických opatření). Po celou dobu v něm bude přítomen kněz (dokud a pokud sám bude živ, zdráv a bez karantény) k udělování svátostí, svaté zpovědi, svatého přijímání, případně pomazání nemocných. Jak tomu je v jednotlivých dnech, najdete na samostatném rozpisu.

Mějme důvěru v Boha, věřme v něj, milujme ho a milujme také své bratry a sestry a snažme se, nakolik je to komu z nás možné, jim v těchto dnech pomáhat a být jim nablízku, třeba i „jen“ svými modlitbami. S přáním požehnaných Velikonoc…

P. Jan Houkal, farář   

 

Pozn. k organizaci přijímání svátostí v kostele:

  • Svaté přijímání se rozdává před oltářem zpravidla každých 10 až 15 minut.
  • Svatá zpověď se koná vpředu v zázemí, v „besídce“.
  • Kněz buď zpovídá, anebo ho vidíte někde v kostele. Pokud se chcete vyzpovídat, oslovte ho, pokud jdete jen ke svatému přijímání, vyčkejte.

Slovo k povzbuzení na neděli 5. dubna 2020…

Dnešní liturgie:
1. čtení: Iz 50,4-7
Žalm: Zl 22(21)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Mt 26,14-27,66

Milé sestry, milí bratří,

dnešní Květnou nedělí začíná Svatý týden vrcholící Velikonočním triduem. Dnes si tak připomínáme Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma několik dnů před židovskými velikonočními svátky. Od zítřka až do středy Svatého týdne to budou události, které v těchto dnech nastaly, na Zelený čtvrtek si připomeneme poslední večeři, ustanovení eucharistie a s tím výsostný moment ustanovení svátosti kněžství, mytí nohou a následnou Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě. V noci ze čtvrtka na pátek zatčení Pána Ježíše a noční židovský proces. Na Velký pátek ráno proces římský, soud a odsouzení, výsměch vojáků, před polednem pak křížovou cestu, v poledne ukřižování, o třetí hodině odpolední smrt Páně na kříži a nakonec sejmutí z kříže a uložení do hrobu, Kristovo sestoupení mezi mrtvé. Na Bílou sobotu, v den, kdy Kristus pobýval v říši zemřelých, budeme bdít u „Božího hrobu“. Ve slavné noci ze soboty na neděli budeme duchovně znovuprožívat tajemství Kristova skutečného zmrtvýchvstání a na Boží hod velikonoční první setkání se Zmrtvýchvstalým, začátek velikonoční radosti.

To vše máme nyní, dá-li Bůh, před sebou. A kéž by, i navzdory obrovské jinakosti a omezenosti letošního slavení Velikonoc, se rozjímání těchto událostí z evangelia stalo náplní a požehnáním i našich nadcházejících dnů.

Dnešní neděle má dva názvy: Květná anebo Pašijová. První odkazuje především na palmové ratolesti, kterými obyvatelé Jeruzaléma a ostatní poutníci vítali Krista přijíždějícího na svátky. Proto se také dnešní den za normálních okolností na začátku bohoslužeb žehnají kvetoucí ratolesti, u nás tedy zpravidla ne palmové ale nějaké v našich zeměpisných šířkách dostupnější. Druhý z názvů reflektuje skutečnost, že vjezdem do Jeruzaléma začínají Kristovy pašije, jeho utrpení. Proto se při mši svaté čítávají anebo zpívají ty části evangelia, které o Kristově utrpení hovoří, konkrétně od konce poslední večeře až do uložení do hrobu.

Vjezd do Jeruzaléma a pašije jsou blízké nejen časem a místem, nejen jako začátek a pokračování, ale mají z velké části stejné „aktéry“. Jimi jsou Pán Ježíš a jeho apoštolové, ale je jím i onen dav, „veliké množství lidu, zástupy“, jak říká evangelista. Je to totiž v zásadě ten samý dav Jeruzalémanů a poutníků, kteří dnes Ježíše vítají, zatímco za pár dnů budou žádat jeho smrt.

Jistěže to nebyli v obou případech úplně ti samí lidé, ale aspoň z části s největší pravděpodobností ano. A to je hodné povšimnutí. Na Květnou neděli tito lidé plni euforie doufají, že on je ten očekávaný mesiáš. Ono sice bylo obvyklé vítat poutníky v branách města, ale způsob, jakým vítají Krista, je jiný. Provolávají mu „hosana synu Davidovu, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech!“, čímž vyjadřují, koho v něm vidí. Za pár dnů, na Velký pátek ráno, během římského procesu, budou však volat „na kříž s ním, na kříž s ním!“ Jak je to možné a co v nás tyto zástupy odhalují?

Nejjednodušší vysvětlení, proč taková změna a tak najednou, je celkem známé: Zástupy především čekaly, že Ježíš bude mesiášem podle jejich očekávání, že jim přinese společenskou a náboženskou svobodu, že nastolí Boží království na zemi, že bude mít úspěch, že prostě bude Bohem poslaným člověkem. Jenže je tady Kristus (to je řecky totéž co hebrejsky Mesiáš), který předčí všechna lidská očekávání, nepřináší svobodu vnější ale především vnitřní, nenastoluje primárně Boží království na zemi, ale otevírá nebe (to pozemské pak má být s Boží pomocí dílem, prostředím lidí, kteří by Krista skutečně a věrně následovali), nemá úspěch, je veleradou i Pilátem souzen a odsouzen a bude ukřižován, a hlavně tvrdí, že je Božím synem. Proto si také dav místo Ježíše vyžádal život Barabáše, nejspíše zélótského bojovníka proti Římanům, který příchod takového mesiáše chtěl uspíšit.

Tak to bylo v onom týdnu židovských Velikonoc roku 30 či 33, tak nám to předkládá evangelijní svědectví. Nejen proto, abychom věděli, jak se to vše seběhlo, ale abychom se třeba i v jednotlivých aktérech našli. I třeba v tom davu. Ono se i nám může stát, a bohužel také stává, že dokud je vše dle našich představ, dokud Bůh plní většinu našich očekávání, dokud nás Pán Ježíš nepozve pod svůj kříž (natož přímo na něj) a třeba nic moc náročného po nás (zdánlivě) ani nechce, když je nám s ním prostě jen dobře, tak snadno voláme „hosana, požehnaný, který přicházíš“. Běda však, když se však stane, že najednou se před námi otevře pozvánka kříže ve všech možných podobách, když se Kristus i takto ukáže jako skutečný Bůh…Tehdy jsme i my v nebezpečí zavolat „ukřižuj, na kříž s ním, to není Boží syn!“.

Jenže právě tehdy, možná jen tehdy, když vydržíme i pod křížem, když vydržíme kříž, se můžeme dočkat zmrtvýchvstání, Kristova v nás a našeho v Kristu. Cožpak nám Pán Ježíš neřekl „kde jsem já, tam bude i můj učedník“, anebo „kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mne?“

stáhnout pdf


„Povzbuzení na každý den“ z minulých dní

Možnosti pomoci s farní charitou

Vzhledem k tomu, že se v neděli 22.3. nemohla v našich kostelech uskutečnit plánovaná sbírka na činnost charit v naší arcidiecézi, Arcidiecézní charita Praha prosí o finanční dar. Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha: bankovní spojení: 749011 / 5500, variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303


Prosba o finanční podporu farnosti

S vědomím, že nyní je bezpochyby řada urgentnějších potřeb pomoci při zamezení šíření a obětem pandemie nového koronaviru, přesto si dovolujeme požádat o Vaši případnou pravidelnou finanční podporu farnosti, a to z jednoduchého důvodu: nekonáním nedělních sbírek farnost přišla o nejzásadnější zdroj svých pravidelných příjmů…

Váš finanční dar farnosti je možné určit následovně:

  • na jakékoli potřeby farnosti bez specifikace: bez udání variabilního symbolu,
  • na provozní náklady farnosti (do kterých nyní mj. patří i dezinfekce kostela): s použitím v.s. 112,
  • na generální opravu vnějšího pláště kostela, ve které chceme, dá-li Bůh a bude-li to možné, pokračovat: s použitím v.s. 2019.

Číslo účtu: 11178349/0800.
Vaše dary rádi potvrdíme, případně sepíšeme darovací smlouvu.

Děkujeme.

Bohoslužby

Bohoslužby

Z důvodu pandemie koronaviru se veřejné bohoslužby až do odvolání nekonají.

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

Z důvodu pandemie koronaviru odpadají do odvolání všechny mimobohoslužbné aktivity.

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 5. dubna 2020

6. neděle postní - Květná neděle
sv. Vincenc Ferrerský

Dnešní liturgie:
1. čtení: Iz 50,4-7
Žalm: Zl 22(21)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Mt 26,14-27,66

Dnešní bohoslužby v kostele:

Z důvodu pandemie koronaviru se veřejné bohoslužby až do odvolání nekonají.

Kostel je otevřen k soukromé modlitbě a individuálnímu příjímání svátostí ve všedních dnech od 7.30 do 10 hod. a od 17 do 20 hod., v neděli od 8.30 do 12 hod. a od 17 do 20 hod. 

V těchto časech bude také v kostele přítomen kněz k udílení svátostí (svaté přijímání, zpověď).Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již ve dvou následujících letech 2020 až 2021. Více zde »