English version Slovenska različica
facebook page

Duchovní péče ve farnosti od 22. října

V Praze dne 22. října 2020   

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními spolupracovníky – přejeme a v modlitbách vyprošujeme Boží požehnání v nynější nelehké situaci…

Jak všichni víme, epidemiologická situace se zhoršuje, ode dneška 22. října platí další výrazná omezení, z čehož vyplývá, že se stále ruší veškerý pravidelný farní program, a to jak bohoslužebný tak i mimobohoslužebný.

Kostel však zůstává, dá-li Bůh, nadále denně otevřen k soukromé modlitbě (před vystavenou Nejsvětější svátostí) s možností individuálně přijmout svaté přijímání a svatou zpověď (či svátost pomazání nemocných), a to:

  • v neděli od 8.30 do 12 hod. a od 17 do 20 hod.
  • od pondělí do soboty od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 20 hod.

Ve všech těchto dobách je v kostele k udělování svátostí či k jakékoli další potřebě přítomen kněz (bude-li kněz sám zdráv a neupadne-li do karantény), neboť individuální duchovní péče zůstává i vládními nařízeními povolena.

Objednané mše svaté (intence) budou kněžími odslouženy soukromě.

Sledujte, prosíme náš farní web, kde by měly být vždy aktuální informace.

Prosíme všechny farníky a návštěvníky kostela o vzájemnou ohleduplnost, o dodržování protiepidemických opatření, o trpělivost a pochopení. Konkrétně je třeba v kostele dodržovat patřičné rozestupyneshromažďovat se na jednom místě. Nejde totiž jen o formální dodržení platných vládních nařízení, ale především o to, abychom svým zodpovědným přístupem, který s sebou prostě nese i nutnost uskromnění a omezení se, napomohli všichni v nastalé pandemii, která postihla velkou část světa, aspoň tím, že svým nezodpovědným chováním nepřispějeme k dalšímu šíření nemoci.

Kéž nynější tíživá a skutečně složitá situace nám pomůže k většímu hledání Boha, a to v jeho různých formách přítomnosti mezi námi. Kéž nám pomůže k touze po větší víře, naději a lásce, k lásce, k Bohu a lidem. Modleme se, čtěme Písmo svaté a využijme otevřeného kostela a možnosti přijímání svátostí, eminentní Kristovy přítomností mezi námi, a čerpejme zvlášť z nich Boží milost, nyní tak potřebnou. A nezapomeňme na své blízké, zvlášť na ty, kteří potřebují naši pomoc, a podle svých možností jim zkusme pomoci.

 A to vše jedině: dá-li Bůh a hlavně jak dá Bůh

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář   


Milé sestry, milí bratří,

ač jsme si samozřejmě vědomi jiných, mnohem urgentnějších potřeb v nynější tíživé situaci, přesto si dovolujeme ty z Vás, kteří mohou pomoci, požádat o finanční podporu farnosti formou daru. Nekonáním nedělních sbírek naše farnost totiž přišla o nejzásadnější pravidelný zdroj příjmů, přičemž stále musí platit nemalé nutné provozní výdaje a pokračuje v generální opravě vnějšího pláště kostela.

Číslo našeho účtu je: 11178349/0800.

Pokud chcete přispět na provoz farnosti bez specifikace účelu, nepoužívejte variabilní symbol.
Pokud chcete přispět na probíhající opravu kostela, použijte variabilní symbol: 2019.
Je také možné přispět v hotovosti.

Za Vaše případné dary Vám především děkujeme a rádi Vám (na požádání) vystavíme pro daňové účely doklad o přijetí daru.

P. Jan Houkal, farář   

Slovo k povzbuzení na středu 28. října 2020, na svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

1. čtení: Ef 2,19-22
Žalm: Ź 19
Evangelium: Lk 6,12-19

Milé sestry, milí bratří,

dnes – u nás na státní státek vzniku samostatného Československa – slavíme s celou církví svátek svatých apoštolů Šimona a Judy. Slavíme je oba společně, na křesťanském Západě takto už někdy od 8. století, společně jsou také pohřbeni ve svatopetrské bazilice v Římě. společně pohřbených v bazilice svatého Petra v Římě, takto společně slavených na

O jejich životě toho ale příliš mnoho nevíme. V Novém zákoně jsou jejich jména v evangelijních seznamech apoštolů, a to na posledním místě před Jidášem, jak čteme i v dnešním úryvku.

Šimon nese přízvisko Zélóta (česky „Horlivec“) anebo také Kananejský. Zélóta nejspíše proto, že původně patřil k hnutí zélótů, tedy těch, kteří v židovském národě očekávali příchod především takového Mesiáše z Davidova rodu, který vysvobodí Izrael z nadvlády Římanů (politická nesvoboda vždycky s sebou nesla i větší nebo menší nesvobodu náboženskou). Mnozí z nich se jeho příchodu snažili také napomoci, a to i různými protiřímskými bojůvkami, někdy takřka až partizánskou činností. Byli to skuteční horlivci pro Boží Zákon, po vzoru makabejských bratří, proto také neváhali případně potrestat jeho přestupitele. Byli připraveni pro Boží věc nasadit svůj život.

Juda je v Novém zákoně nazýván Jakubův anebo také Tadeáš. Je uváděn jako bratr Jakubův, bratr apoštola Jakuba Mladšího. Máme dokonce zaznamenáno i jedno jeho slovo, když se při řeči na rozloučenou zeptal Pána Ježíše «Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?». Na to mu Kristus odpovídá: «Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek». Judovi je také připisováno autorství jednoho z nejkratších novozákonních listů, po něm pojmenovaném (autor tohoto listu se skutečně hned v prvním verši představuje jako «Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův»).

Starobylá tradice hovoří o tom, jak právě tito dva apoštolové po Letnicích spolu hlásali evangelium nejprve v Řecku a pak v Persii, kde také měli oba podstoupit mučednickou smrt. Šimon byl dle tradice ubit kyjem, Juda rozřezán pilou, což jsou pak také jejich dva hlavní atributy. Juda Tadeáš bývá zobrazován ještě s obrazem či reliéfem Kristovy tváře (jak ho známe z mnoha vyobrazení a ztvárnění, například i ze známé sochy u kostela sv. Josefa na pražském Náměstí republiky). Je to na základě jedné – již pozdější, mladší – legendy, kdy měl Juda Tadeáš darovat edeskému králi (na severovýchodě Řecka) ikonu Kristovy tváře.

    pokračovat ve čtení »

stáhnout pdf

„Povzbuzení na každý den“ z minulých dní

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

Vzhledem k nastalé situaci od středy 14. října 2020 odpadá veškerý pravidelný farní program s výjimkou každodenně otevřeného kostela k individální modlitbě s možností individálního přijímání svátosti, zejména svatého přijímání a svaté zpovědi (viz samostatný plakátek), dá-li Bůh…

 

Prosíme katechumeny, kteří měli mít ve čtvrtek setkání, aby se ozvali otci Petrovi a domluvili se na individuální přípravě.

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 28. října 2020

Svátek sv. Šimona a Judy

Dnešní liturgie:
1. čtení: Ef 2,19-22
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Lk 6,12-19

Dnešní bohoslužby v kostele:

Kostel je otevřen k soukromé modlitbě a individuálnímu příjímání svátostí (svaté přijímání, zpověď) ve všedních dnech od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 20 hod., v neděli od 8.30 do 12 hod. a od 17 do 20 hod.Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Aktuální informace k 99denní duchovní obnově „Duc in altum“

99-denní duchovní obnova s jáhnem Milošem

Srdečně zveme na neobvyklou duchovní obnovu „Duc in altum – zajeď na hlubinu“ s jáhnem Milošem, která potrvá celých 99 dní – od 4.10.2020 do 10.1.2021.
Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již ve dvou následujících letech 2020 až 2021. Více zde »