English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální úprava programu a duchovní péče ve farnosti

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Od 11. května je obnoven pravidelný bohoslužebný pořádek. Přidáváme také tři další mše svaté s nedělní platností, budou tedy slouženy v sobotu od 20 h., v neděli od 7.30 h, 9 h., 11 h., 18 h. a od 20 h.

Více zde »

Povzbuzení na každý den

Slovo k povzbuzení na každý den

Stále myslíme a modlíme se za Vás, kteří nemáte možnost zúčastnit se bohoslužeb. Každodenní slovo k povzbuzení Vám budeme přinášet až do svátku seslání Ducha svatého na konci května.

Více zde »

Potřebuji pomoc / chci pomáhat

Potřebuji pomoc / chci pomáhat

Naše farní charita nabízí zprostředko-vání pomoci seniorům a potřebným lidem. Víte-li o někom takovém, případně chcete-li také pomáhat, spojte se s námi. Můžete také přispět finančním darem na provoz farnosti.

Více zde »

Bohoslužby

Bohoslužby

Od 11. května je obnoven pravidelný bohoslužebný pořádek. Mše s nedělní platností jsou kromě obvyklých časů slouženy také v sobotu od 20 h a v neděli od 7.30 h a od 20 h.

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

30. 5. – KŘTY a BIŘMOVÁNÍ od 18 h

31. 5. – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

31. 5. – modlitby chval od 19.30 h

1. 6. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

1. 6. – kontemplace v kryptě od 18.45 h

2. 6. – modlitby matek od 19 h

2. 6. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

3. 6. – setkání pro maminky s dětmi do 9.30 h

3. 6. – příprava na první svaté přijímání od 16 h

3. 6. – Teologický klub od 19 h

4. 6. – všechna náboženství od 17 h

4. 6. – úklid kostela od 18.45 h

4. 6. – setkání novokřtěnců od 19 h

4. 6. – kontemplace v kryptě od 20 h

5. 6. – první pátek v měsíci

7. 6. – další účelová sbírka na opravu kostela 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 29. května 2020

pátek 7. velikonočního týdne
sv. Maximin

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 25,13b-21
Žalm: Zl 103
Evangelium: Jan 21,15-19

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá

  • 18:4519:15  adorace + zpovídáníPravidelné aktivity zde »

Duchovní péče ve farnosti od 11. května

V Praze dne 8. května 2020   

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám opět – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními farními spolupracovníky – přeji a v modlitbách vyprošuji Boží požehnání.

Jak víte, dle příslušného rozhodnutí vlády je možné od pondělí 11. května – při zachování příslušných hygienických opatření a omezení – obnovit sloužení veřejných bohoslužeb pro skupiny do 100 účastníků.

To znamená, že v naší farnosti může být, počínaje tímto dnem, obnoven všednodenní bohoslužební pořádek, tj. mše svaté budou od pondělí do soboty od 8 a 18 hod. a už nebude třeba se na ně zapisovat. Rozpis sloužících naleznete v záložce Bohoslužby.

Mší svatých s nedělní platností bude však slouženo více: v sobotu od 20 hod.v neděli od 7.30 hod., 9 hod., 11 hod., 18 hod. a 20 hod. Ani na ně se není třeba zapisovat, nicméně je jasné, že na každou z nich bude moci být puštěno pouze 100 věřících. Proto prosíme, aby každý šel pouze na jednu mši svatou s nedělní platností, případně s pochopením přijal, že se na některou nedostane. Těm, jimž se to stane a nebudou se moci zúčastnit jiné, se bude po skončení mše podávat vždy svaté přijímání.

Na všech bohoslužbách bude stále potřeba dodržovat příslušná epidemiologická a hygienická opatření, tj. udržovat patřičné rozestupy, používat dezinfekční prostředky, mít roušky apod. Svaté přijímání se bude podávat i nadále jen pod jednou způsobou (jen Tělo Páně), a to bezkontaktně (lopatičkou na ruku přijímajícího).

Prosíme všechny farníky v těchto ohledech o trpělivost a pochopení

Každodenní příležitost ke svátosti smíření bude 30 minut před každou ranní a dopolední mší svatou, před každou večerní mší svatou bude prodloužena na 45 minut. Prosíme, sledujte cedulky v kostele, na jakém místě se zpovídá (zda ve zpovědní místnosti, zpovědnici anebo v besídce). Krom toho se bude zpovídat i během páteční adorace po večerní mši svaté, jako obvykle. S tím, že k přijetí svátosti smíření se je možné s kněžími domluvit i individuálně.

Co se týče ostatního farního programu, tak vše bude záležet na aktuální situaci a s ní souvisejícími opatřeními, nicméně plán je následující: od 18. května by mohly začít postupně některé aktivity pro dospělé, od 25. května by mohly začít postupně některé aktivity i pro děti a mládež. Vše samozřejmě s potřebnými hygienickými opatřeními. Sledujte, prosíme náš farní web, kde by měly být vždy aktuální informace.

A vše toto jedině a především: dá-li Bůh…

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář   

Aktivity pro děti a mládež

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové,

předně si Vás všechny dovoluji co nejsrdečněji pozdravit a popřát především Boží požehnání.

Od pondělka 25. května by měly začít pravidelné aktivity pro děti a mládež - Rozhovory o víře, příprava na první sv. zpověď a první svaté přijímání, čtvrteční náboženství a setkání pro maminky s dětmi.

Těšíme se na viděnou.

Více zde »    

Slovo k povzbuzení na pátek 29. května 2020 …

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 25,13b-21
Žalm: Zl 103
Evangelium: Jan 21,15-19

Milé sestry, milí bratří,

dnes jsme v rámci biblické četby na pokračování učinili v obou dnešních čteních celkem výrazné „skoky“: V prvním ze Skutků jsme „poskočili“ přibližně o dva celé roky, z Letnic roku 58, kdy byl Pavel v Jeruzalémě zatčen, až někam do začátku 60. let 1. století, kdy už byl od roku 60 novým římským místodržitelem Festus. A v úryvku evangelijním jsme zase z Ježíšovy velekněžské modlitby pronesené na konci řeči na rozloučenou po poslední večeři „učinili skok“ k jednomu z nejkrásnějších zjevení zmrtvýchvstalého Krista, liturgicky to byl také „skok“ ale zpět ze dnů po Nanebevstoupení do dní před ním.

Začněme prvním čtením. V něm se nový římský místodržitel Festus setkává s židovským „loutkovým“ králem Agrippou II., pravnukem Heroda Velikého, a jeho ženou Bereniké, kteří za ním přicházejí do Cézareje. Shrnuje jim krátce „Pavlovu věc“ s tím, že celému sporu a tím pádem důvodům Pavlovy vazby on sám příliš nerozumí a především že ani neví o žádné špatnosti, které by se měl Pavel dopustit. Z jeho pohledu se jedná jen o nějaké sporné náboženské otázky ohledně „nějakého mrtvého Ježíše“, jak to sám popisuje. Protože se ale Pavel jako římský občan odvolal k císaři do Říma, musí najít příležitost ho tam odeslat.

Ač se nám takový biblický úryvek na první poslech může zdát poněkud méně výrazný a méně inspirativní a ač ho můžeme mít proto tendenci číst jen jako „zprávu“, domyslíme-li jej, obsahuje v sobě ve skutečnosti poselství velmi výrazné: Pavel, který se podřizuje světské spravedlnosti, je shledán bezúhonným, jediné, co vadí, je jeho víra v Krista.

A to není až zas tak přehlédnutelný moment. I zde nám jde svatý Pavel příkladem, když sám na sobě ukazuje, že jedině tehdy může začít být naše křesťanství pro naše okolí věrohodné a oslovující, pokud se nebudeme dopouštět špatností. To překrásně ve svém prvním listě formuloval také apoštol Petr: „Žijte vzorně mezi pohany… abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí…, ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin nebo za intriky…“

Pavel se navíc podřizuje světskému zřízení, světské spravedlnosti, poslouchá ji, pokud to není proti jeho svědomí. A i to je výmluvné, neboť i to ke křesťanskému způsobu života také nějak patří. Ostatně První list Petrův, biblická katecheze o praktickém křesťanském životě, nám i toto připomíná: „Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení…“

Samozřejmě, že nemůžeme poslouchat světské zákony, které jsou zlé a proti přirozenému a Božímu zákonu, ty poslouchat nemůžeme, těm se musíme vzepřít, to činil i svatý Pavel. Je ale řada jiných předpisů, které takovými nejsou. Těm se i apoštol podřizoval. Jsou přeci i takové světské předpisy, které nejsou a ze své povahy vlastně ani nemohou být proti našemu křesťanskému svědomí. Buď proto, že jsou samy o sobě dobré (takové, které přímo vycházejí z přirozeného zákona), anebo je prostě vydává legitimní autorita, aniž by nelegitimně zasahovala do osobních práv a svobod či přikazovala něco zlého.

V naší době jsou typicky takovými předpisy například takové předpisy dopravní. Ty nikdy nemohou být proti našemu svědomí, a není proto žádného ospravedlnění, pokud je někdo nedodržuje. Navíc, když slouží k ochraně lidských životů na silnicích. Anebo předpisy daňové, kterými zase přispíváme na chod státu, v němž žijeme. A tak dále. A aniž bychom chtěli jakkoli vstupovat do současné diskuze o oprávněnosti toho či onoho (stále ještě platného) konkrétního opatření proti šíření nákazy novým koronavirem, například stojí za to se zeptat, zda nošení roušek v uzavřených prostorách a při setkání se s neznámými lidmi je až zas tak proti našemu křesťanskému svědomí…

Ale pojďme raději k úryvku evangelijnímu. V něm slyšíme překrásné Janovo svědectví o zjevení zmrtvýchvstalého Pána při zázračném rybolovu na Genezaretském jezeře. Úryvkem se pochopitelně dostáváme zpět před Kristovo nanebevstoupení, do oněch podivuhodných čtyřiceti dnů Pánova zjevování se. Protože celá scéna svým poselstvím směřuje na dobu po Kristově odchodu, zařadila nám jej liturgie až na dnešek. Rozhovor Pána Ježíše s Petrem se totiž týká toho ze všeho nejdůležitějšího: Zda máme Pána Ježíše rádi a jak je to s možnostmi růstu naší lásky k němu. Láska je přeci jedním z nejdůležitějších ovocí Ducha svatého, o které v těchto dnech máme tak intenzivně prosit.

V českém liturgickém překladu to tak nevyzní, neboť obě řecká slova agapán a filein jsou přeložena stejně: „milovat“. V řeckém originále evangelijního textu se však liší, jsou v něm použita obě dvě, v rozhovoru se obě slova výmluvně střídají. Pán Ježíš se totiž nejprve Petra ptá agapás me („miluješ mne?“), on mu popravdě odpoví slabším filó se („mám tě rád“). Agapán („milovat“) je silnější než filein („mít rád“). Stejně je tomu i při druhé otázce. Až při té třetí se Pán Ježíš rovnou zeptá slabším „máš mě rád?“, aby mu Petr, zarmoucen, že se třikrát ptá, potřetí odpověděl „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád“.

I když někteří znalci řečtiny takovéto zdůraznění rozdílu v intenzitách lásky na základě těchto dvou rozdílných sloves považují za jejich přecenění, přesto nám je Nový zákon přináší. A proto snad není nelegitimní celý rozhovor číst následovně:

Pán Ježíš se nejprve ptá na ideál lásky, na tu naprosto nezištnou, zcela se dávající lásku, na silnější agapé, silnější agapán. Petr popravdě odpovídá, že jí ještě není schopen, přesto už ale umí mít rád Pána Ježíše, odpovídá slabším filein. Pak se vše opakuje ještě jednou, snad i jako určitá zkouška Petrovy upřímnosti. Až při třetí otázce fileis me („máš mne rád?“) se Pán sníží na Petrovu schopnost a spokojí se s ní, stačí mu. Po Petrově třetím ujištění ho navíc vyzve k následování, dá mu dokonce úkol být pastýřem Božího stádce. Určitě i proto, aby se Petr právě následováním Pána a plněním svého pozemského poslání naučil, co to je opravdu agapán („milovat“), a dospěl s Boží pomocí k tomu.

A tomu se apoštol také postupně naučil, i když ani to nebylo hned. Ještě jednou zaváhal, ještě jednou zkouškou musel projít, než se naučil, co to opravdu je, aby se nechal přepásat a vést, kam nechce, z opravdové lásky k Pánu Ježíšovi. Není už to sice v Novém zákoně, ale známe překrásnou legendu (z apokryfního spisu Skutky Petrovy), jak Petr po propuknutí Neronova pronásledování utíkal z Říma, aby si život zachránil, a na staré Via Appia potkal Krista jdoucího opačným směrem. Zeptal se ho Quo vadis, domine? („kam kráčíš, Pane?“). Kristus mu odvětil: Romam eo iterum crucifigi („jdu do Říma, abych byl znovu ukřižován“). Na to se Petr obrátil a do Říma se vrátil…

Kéž by i celý náš život byl cestou od fileinagapán. Kéž vzýváme Ducha svatého, aby v nás růst lásky rozněcoval. A radujme se spolu se svatým Petrem, že Pánu Ježíšovi stačí i naše slabé filein k tomu, aby i nám stále znovu říkal akoloutehi moi („Následuj mě!“). A tak se za ním znovu a znovu rozbíhejme, klidně zatím jen s pokornějším vyznáním filó se („mám tě rád“), abychom jednou se svatým Petrem mohli celým svým životem i smrtí vyznat agapó se („miluji tě“).

stáhnout pdf


„Povzbuzení na každý den“ z minulých dní

Možnosti pomoci s farní charitou

Vzhledem k tomu, že se v neděli 22.3. nemohla v našich kostelech uskutečnit plánovaná sbírka na činnost charit v naší arcidiecézi, Arcidiecézní charita Praha prosí o finanční dar. Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha: bankovní spojení: 749011 / 5500, variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303


Prosba o finanční podporu farnosti

S vědomím, že nyní je bezpochyby řada urgentnějších potřeb pomoci při zamezení šíření a obětem pandemie nového koronaviru, přesto si dovolujeme požádat o Vaši případnou pravidelnou finanční podporu farnosti, a to z jednoduchého důvodu: nekonáním nedělních sbírek farnost přišla o nejzásadnější zdroj svých pravidelných příjmů…

Váš finanční dar farnosti je možné určit následovně:

  • na jakékoli potřeby farnosti bez specifikace: bez udání variabilního symbolu,
  • na provozní náklady farnosti (do kterých nyní mj. patří i dezinfekce kostela): s použitím v.s. 112,
  • na generální opravu vnějšího pláště kostela, ve které chceme, dá-li Bůh a bude-li to možné, pokračovat: s použitím v.s. 2019.

Číslo účtu: 11178349/0800.
Vaše dary rádi potvrdíme, případně sepíšeme darovací smlouvu.

Děkujeme.

Aktuality

Letní exercicie v klášteře ve Slaném s jáhnem Milošem

Ve dnech 6.-9. srpna zveme zájemce do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném na letní exercicie s jáhnem Milošem. Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již ve dvou následujících letech 2020 až 2021. Více zde »