English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se za mír na Ukrajině jakož i za mír na všech místech světa, kde se válčí anebo válka hrozí, a snažme se pomáhat všem obětem a potřebným.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

27. 11. – adventní koncert od 15.30 h

28. 11. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

28. 11. – kontemplace od 19 h

28. 11. – lectio divina od 19 h

29. 11. – setkání seniorů od 9 h 

29. 11. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

29. 11. – modlitby matek od 19 h

29. 11. – adventní setkání s jáhnem Milošem od 19 h

30. 11. – teologický klub od 19 h

1. 12. – náboženství od 17 h

1. 12. – úklid kostela od 18.45 h

1. 12. – setkání katechumenů od 19 h

2. 12. – první pátek v měsíci s obvyklým programem

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 27. listopadu 2022

1. neděle adventní
sv. Virgil

Dnešní liturgie:
1. čtení: Iz 2,1-5
Žalm: Zl 122(121)
2. čtení: Rim 13,11-14
Evangelium: Mt 24,37- 44

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 8:309:00  zpovídání

  • 9:0010:00  mše svatá

  • 10:3011:00  zpovídání

  • 11:0012:00  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0019:00  mše svatá

  • 19:1520:00  zpovídání

  • 20:0021:00  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Slovo k povzbuzení na neděli 27. listopadu 2022, na První neděli adventní – A

1. čtení: Iz 2,1-5
Žalm: Ž 122
2. čtení: Řím 13,11-14
Evangelium: Mt 24,37-44

Milé sestry, milí bratří,

adventadventus, „příchod“ – je, měl by být (aspoň nějakým způsobem) dobou naší přípravy na příchod Páně. Zaprvé na oslavu jeho příchodu, který už nastal, na oslavu Kristova narození o vánocích. A zadruhé na příchod Páně, který teprve nastane, na Kristův příchod ve chvíli naší smrti a na jeho slavný příchod na konci světa. Oba tyto rozměry se adventem prolínají a vzájemně se doplňují. Přičemž příprava na budoucí Kristův příchod nás provází především na začátku adventu, zatímco přípravy na vánoce se týká spíše jeho druhá část.

V adventním čase jde tedy o naši přípravu na oba Kristovy příchody. Něco takového je možné jen s jeho Boží pomocí, v živém vztahu s ním. Proto kýženým naplněním adventu nemůže být nic jiného než zase příchod Pána Ježíše, jeho nový příchod do našeho srdce a našeho života.

Dnes jsme všichni společně na samém začátku adventu, kéž by tedy i začátku adventního putování, čekání na Kristovy příchody kráčením mu ústrety…

Každý začátek – což platí docela obecně – je vždy příležitostí, přináší ji s sebou. Třeba něco změnit, jinak vykročit, začít novělépe, otevřít se něčemu docela novému, nejlépe něčemu dobrému, Božímu. To platí i pro začátek adventu, kdo to nové Boží chce být.

K tomu nám zaznívá dnešní Boží slovo, biblické úryvky mše svaté.

V prvním čtení jsme slyšeli krásné Izaiášovo proroctví. Poprvé zaznělo v polovině 8. století před Kristem, v době stále více hrozícího asyrského nebezpečí pro celý Izrael. Tehdy prorok pronesl (možná i částečně nevědomky) zaslíbení, že Mesiáš přijde a co jeho příchodem nastane: «Na horu s Hospodinovým domem budou proudit všechny národy… a řeknou „Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách“… Zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit».  

V evangeliu zazněla Kristova slova o tom, co nastane až podruhé přijde ve slávě, a výzva k bdělosti: «Bude to právě tak jako v době Noemově… Jedna bude vzata, druhá ponechána… Jeden bude vzat, druhý ponechán… I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete».

Čteme-li oba biblické úryvky takto za sebou, propojíme-li je mezi sebou, možná můžeme odtušit, že právě i míra naplnění Izaiášova proroctví se může stát jedním z kritérií, kdo nakonec bude vzat a kdo ponechán, kdo spasen a kdo shledán lehkým, a to ze všech stavů a situací, v nichž se jen lidé mohou nacházet.     pokračovat ve čtení »

Mikulášská

V pondělí 5. prosince od 19 hodin zveme všechny děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku

Více zde »

Adventní domácí exercicie s jáhnem Milošem

Exercicie jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě během adventu prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování našeho běžného pracovního dne a v našem přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově (na 4 adventní týdny), jsou převážně individuální, tj. možnost osobního setkání s doprovázejícím dle domluvy a společná setkání pouze jednou týdně.
Exerciciemi bude provázet jáhen Miloš. Čtyři společná setkání budou probíhat vždy v úterý od 19.00 v zázemí kostela. První setkání se uskuteční 29. listopadu.

S případnými dotazy se obraťte na jáhna Miloše (kontemplacevkrypte@gmail.com).

Přednáška Benedikta Mohelníka OP „Otevřít starý klášter“

Ve středu 7. prosince od 19 hodin se koná přednáška Benedikta Mohelníka „Otevřít starý klášter“ o proměně starého dominikánského kláštera v historickém centru Prahy na nástroj současných forem působení řádu kazatelů

Více zde »

Adventní koncert pěveckého sboru Abbellimento

Ve neděli 27.11. v 15:30 hodin Vás zveme na adventní koncert pěveckého sboru Abbellimento, který pořádá naše farnost ve spolupráci s nadačním fondem Karla Hartiga

Více zde »

Pastýřské listy arcibiskupa Jana na tři neděle adventní

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do posvátné doby adventní, která nás má připravit na setkání s Kristem, který přichází. Mysleme tentokrát nejen na Vánoce, které jsou jednou za rok, ale i na příchod Krista do našich srdcí ve svatém přijímání. To prožíváme mnohem častěji. V mnoha synodálních kroužcích se mluvilo o mši svaté a volalo se o pomoc k lepšímu prožívání. Nabízím malou pomoc prostřednictvím tohoto listu, který budeme číst na pokračování po tři neděle. Dovolte mi použít jednoduchý jazyk, aby rozuměly i děti, a poprosit vás, abyste se k tématu vrátili při domácím rozhovoru.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »

Výstupy z farní synodální skupinky

Farní synodální skupinka se pravidelně scházela od loňského listopadu do února letošního roku pod vedením manželů Stephensových.

Postupně jsme se věnovali osmi z deseti doporučených témat, zde zveřejňujeme výstupy k jednotlivých tématům.

Více zde »

Oprava kostela v roce 2022

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava byla rozvržena do šesti etap, v roce 2021 se nám ji – s pomocí Boží a díky štědrosti dárců a dotacím – podařilo zdárně dokončit.

V nadcházejícím roce 2022 se chceme pustit do opravy poškozené hydroizolace na severní straně kostela a především do opravy podesty a schodišť v průčelí v celkové odhadnuté ceně asi 4,5 mil. Kč.

Více zde »