English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se za mír na Ukrajině jakož i za mír na všech místech světa, kde se válčí anebo válka hrozí, a snažme se pomáhat všem obětem a potřebným.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

24. 06. – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA – poutní slavnost kostela – mše svaté od 8, 18 a 20 h

24. 06. – zpověď dětí před prvním svatým přijímáním od 19 h

26. 06. – první svaté přijímání od 11 h

26. 06. – svatopetrská sbírka na bohoslovce při všech bohoslužbách 

27. 06. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

27. 06. – kontemplace v kryptě od 19 h

28. 06. – modlitby matek od 19 h

28. 06. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

29. 06. – slavnost sv. Petra a Pavla – mše svaté od 8, 18 a 20 h

30. 06. – závěrečná náboženství od 17 h

30. 06. – úklid kostela od 18.45 h

01. 07. – první pátek v měsíci s obvyklým programem 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 26. června 2022

13. neděle v mezidobí
sv. Jan a Pavel

Dnešní liturgie:
1. čtení: 1Kral 19,16b.19-21
Žalm: Zl 16(15)
2. čtení: Gal 5,1.13-18
Evangelium: Lk 9,51-62

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 8:309:00  zpovídání

  • 9:0010:00  mše svatá

  • 10:3011:00  zpovídání

  • 11:0012:00  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0019:00  mše svatá

  • 19:1520:00  zpovídání

  • 20:0021:00  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Slovo k povzbuzení k páteční slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

1. čtení: Ez 34,11-16
Žalm: Ž 23
2. čtení: Řím 5,5-11
Evangelium: Lk 15,3-7

Milé sestry, milí bratří,

o Kristově srdci – Nejsvětějším Srdci Ježíšově, Nejsvětějším Srdci Páně – vyznáváme, že je to srdce boholidské, srdce, skrze něž se spojilo Kristovo Božství s lidstvím. Dále že je to srdce probodené, které nám přineslo spásu, srdce tiché a pokorné, od kterého se máme všichni učit. O těchto tajemstvích a pravdách naší křesťanské víry jsme rok co rok zvlášť o dnešní slavnosti pozváni rozjímat. A proto se o to i letos – jako každoročně – pokusme…

Začněme naším lidským srdcem. Že člověk má srdce, je jasné. I to, že srdcem člověka nemyslíme jen orgán (nástroj) jeho těla, ale i celé jeho nitro, jeho duši, střed veškerého jeho vnitřního světa, to nejdůležitější v člověku. Tak o srdci smýšlíme a mluvíme.

A stejně tak je jasné, proč středu či duši člověka říkáme právě srdce. Podobně jako srdeční sval rozvádí po celém těle životadárnou okysličenou krev, pročež je srdce odnepaměti vnímáno jako nejdůležitější část těla, tak i duše dává život všemu, co dělá člověka člověkem. Z toho důvodu je vnímána jako základ celého jeho člověčenství. Duše dává člověku jeho ducha, charakter, povyšuje jej nad pouhé nejvyšší uspořádání hmoty. Duší se do všech částí těla rozlévá život, oduševnělý dechem Božím. U všech lidí tomu tak je, u těch, kterým byla dána víra, navíc vědomě a reflektovatelně.

Srdce souvisí s myslí člověka, i to je jasné. Někdy se myslí a srdcem míní totéž, jindy se jedná o dvě součásti, dvě mohutnosti jedné duše. Ne nadarmo už staří antičtí myslitelé rádi zvažovali, která z nich je důležitější. Zda centrum člověka je spíše v hlavě (tedy v mysli), či v hrudi (tedy v srdci). Zda nositelem života je sám duch anebo oduchovnělá krev. A nedošli k jasnému závěru, protože oboje – mysl i srdce – k duši člověka (spolu se vztahovostí a vášnivostí) prostě patří.

Ať je to ale s duší člověka, jak chce, ať je jejím středem to či ono, v každém případě platí, že člověk srdce má a že toto srdce jej nejvíce činí člověkem. V srdci člověka, v jeho zalíbení se rozhoduje, co člověk chce či nechce, co učiní či neučiní. Proto na srdci člověka – na jeho kvalitě, dobrotě anebo zlobě – tolik záleží.     pokračovat ve čtení »

Pastýřský list Dominika kardinála Duky

Drazí bratři a sestry,

dvanáct let v životě katedrály je málo, ale v životě člověka je to významná část. A tak je namístě, abych při odchodu z funkce arcibiskupa udělal bilanci tohoto dvanáctiletí.

Více zde »

Farní charita – hledání „patronů“

Vážení přátelé farní charity, farníci, přátelé, jak jsme Vás již informovali v dubnovém zpravodaji Od srdce, každé úterý odpoledne organizuje farní charita výtvarný kroužek pro děti z Ukrajiny a výuku českého jazyka pro jejich matky a babičky. Udělali jsme průzkum, jakou další pomoc by potřebovali. Většinou chtějí s něčím poradit, najít kontakty (lékař, škola …), zorientovat se v neznámém prostředí atd.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »

Výstupy z farní synodální skupinky

Farní synodální skupinka se pravidelně scházela od loňského listopadu do února letošního roku pod vedením manželů Stephensových.

Postupně jsme se věnovali osmi z deseti doporučených témat, zde zveřejňujeme výstupy k jednotlivých tématům.

Více zde »

Plán akcí pro děti a mládež na jaro a léto 2022

Co se týče farních akcí pro děti a mládež, během celého školního roku probíhají pondělní a úterní rozhovory o víře pro mladší a starší mládežnáboženství pro školní děti.
Na jaře nás kromě toho čekají tradiční jarní prázdniny na běžkách, duchovní obnova a (po náležité přípravě) biřmování a první svaté přijímání.
Bohužel jsme museli kvůli zranění kolene faráře J. Houkala o rok odložit plánovanou letní velkovýpravu do Slovinska. Místo toho se vydáme na chatu na Ramzové, odkud budeme podnikat méně náročné výlety do Jeseníků a Rychlebských hor. Letní prázdniny tradičně zakončíme farním táborem pro děti.

Více zde »

Oprava kostela v roce 2022

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava byla rozvržena do šesti etap, v roce 2021 se nám ji – s pomocí Boží a díky štědrosti dárců a dotacím – podařilo zdárně dokončit.

V nadcházejícím roce 2022 se chceme pustit do opravy poškozené hydroizolace na severní straně kostela a především do opravy podesty a schodišť v průčelí v celkové odhadnuté ceně asi 4,5 mil. Kč.

Více zde »